|  Aktuálně   |  Dokumenty   |  Platby   |  Zápis do MŠ   |  Kontakt   |  

Plán pro školní rok 2017/2018

 

Edukativně stimulační skupiny (kroužek vede p. uč. Mgr. Jana Konečná - Štěňátka)

Jsou určeny pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Cílem skupinek je připravit děti na vstup do základní školy. Skupinky jsou zaměřeny na rozvoj smyslového vnímání, na orientaci v prostoru, na rozvoj řeči, jemné motoriky i matematických představ. Důležitá je spolupráce s rodiči, kteří pracují s dětmi a získávají zde i podněty, jak rozvíjet dítě mimo mateřskou školu.

1x za 14 dní v sudém týdnu ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin

Počet lekcí: 10

Cena na celý rok: 900 Kč

(součástí ceny kroužku je pracovní sešit a pomůcky pro každé dítě)

Kapacita pro jednu skupinu: 8 dětí

 

Sportík (kroužek vede p. uč. Veronika Ševčíková - Koťátka a p. uč. Monika Ševčíková - Broučci)

Sportovní kroužek je zaměřen na rozvoj motoriky, rozvoj svalstva, na koordinaci pohybů, na získávání rytmu a trénink soustředění. Děti se učí pravidla her a spolupráci s ostatními dětmi. Hravou formou vytváříme kladný vztah k pohybu. Děti se učí správnému držení těla, učí se vnímat hudbu, učí se základy atletiky, jógy, relaxace, tance, aerobiku a to vše pomocí dětských básniček a písniček.

1x týdně ve středu od 15 hodin do 16 hodin

Počet lekcí: 20

Cena na celý rok: 700 Kč

Kapacita: 20 dětí

(10 mladších dětí a 10 starších dětí)

 

Keramika (kroužek vede p. uč. Kateřina Staškovičová - Broučci a p. uč. Veronika Ševčíková- Koťátka)

Děti v keramickém kroužku rozvíjí svoji manuální zručnost, která je velice důležitá pro další rozvoj jemné motoriky. Děti se učí přemýšlet, plánovat, trpělivosti a soustředění. Kroužek podporuje radost z nového výrobku z keramické hlíny. Děti při výrobě objevují, zkoumají, učí se překonávat nesnáze a hodnotit své výrobky.

1x týdně v úterý od 14.30 hodin do 15.30 hodin

Počet lekcí: I.pololetí (cca 14) a II. pololetí (cca 14)  

Cena na I. pololetí: 700 Kč

Cena na II. pololetí: 700 Kč

(součástí ceny kroužku je výtvarný materiál a spotřebované energie)

Kapacita: 20 dětí

 

Angličtina (kroužek vede p. uč. Jaroslava Coufalová - externí pracovník MŠ - přihlášky dávejte p. uč. Mgr. Janě Konečné - Štěňátka)

Děti se formou her a zábavy seznamují s cizím jazykem. Cílem je u dětí vzbudit zájem k cizímu jazyku. Děti si pomocí her, písniček i básniček rozvíjí slovní zásobu.

1x týdně ve čtvrtek od 15.30 hodin do 16 hodin

Počet lekcí: cca 20

Cena celý rok: 1200 Kč

(součástí ceny kroužku je pracovní sešit a pomůcky pro každé dítě)

Kapacita: 15 dětí

 

Dramaťáček alias hudebně dramatický kroužek (kroužek vede p. uč. Bc. Kristýna Plachá - Berušky a p. uč. Mgr. Eliška Navrátilová - Štěňátka)

Cílem hudebně dramatického kroužku je reprezentace školy na různých akcích prostřednictvím vystoupení dětí. V průběhu roku bude jeho náplní : trénink zpěvu, tance, rytmizace (hra na tělo nebo rytmické nástrojky), dechová a artikulační cvičení, jednoduché dramatizace příběhu, učení se hlasité a jasné výslovnosti + výrazu…

1x týdně v pondělí od 14.30 do 15.15 hodin

Počet lekcí: 20

Cena na celý rok: 900 Kč

Kapacita: 16 dětí

 

Povídálek (kroužek vede p.uč. Mgr. Veronika Hlávková – Berušky)

Logopedický kroužek je zaměřen na rozvoj celé osobnosti dítěte, včetně všech jazykových rovin řeči a logopedickou prevenci. Obsahem jsou dechová a fonační cvičení, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a oromotoriky, rozvoj fonematického sluchu, zrakové percepce, pravolevé orientace, rozvoj logického myšlení a paměti.

Kroužek nenahrazuje individuální logopedii.

1x za 14 dní v lichém týdnu ve středu od 14.00 do 15.00 hodin

(starší děti 14.00 – 14.30 hodin; mladší děti 14.30 – 15.00 hodin)

Cena na celý rok: 300 Kč (na didaktický materiál)

Kapacita pro jednu skupinu: 8 dětí

 

Plavání na Kraví hoře (www.plavani-katka.cz)

V plavání se děti naučí základům plavání pod vedením zkušených instruktorů. Plavání je velice zdravým sportem a děti se v kurzu seznamují s vodou a základními plaveckými technikami. S dětmi se pracuje individuálně, pomocí her a pomůcek. Délka jedné lekce trvá 45 minut a děti jsou na plavání vozeny autobusem.  

 1x týdně v pondělí od 9 hodin do 9.45 hodin

Odjezd plaváčků autobusem od mateřské školy bude v 8.15 hodin

Cena na pololetí: 1.800 Kč za 15 lekcí (1 lekce/120 Kč včetně dopravy)

Poprvé pojedeme plavat v pondělí 2. 10. 2017. Celý kurz musí být uhrazen předem před první lekcí, tj. do 2.10.2017. Kurzovné se nevrací!

S sebou do batůžku dejte dětem plavky, ručník, plaveckou čepici, kapesníky (je zde možnost přibalit také plavecké brýle a žabky).

 

 

Kroužky – PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ A PLATBA

Rodiče své dítě přihlásí do vybraného kroužku u paní učitelky, která kroužek organizuje a vede. Paní učitelka rodičům upřesní termíny a dobu, kdy bude kroužek realizován. Přihlašování začne probíhat po uskutečnění schůzky Klubu rodičů v měsíci září do naplnění kapacity kroužků.


Úhrada plateb za kroužky bude uskutečňována bezhotovostním převodem na účet školy. Pokyny k platbě, tj. výše částky, číslo účtu, variabilní symbol a datum splatnosti rodiče obdrží od příslušné paní učitelky.


Akce na tento měsíc

EmailingNavrhl a naprogramoval Jan Malcánek honza.malcanek@gmail.com (http://www.malcanek.cz)