Zaměření a aktivity

O aktivitách pro děti pro školní rok 2020/2021 budou podány informace na schůzce Klubu rodičů 

 

PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

 

Kroužky jsou mateřskou školou organizovány v rámci doplňkové činnosti školy v odpoledních hodinách mimo dobu předškolního vzdělávání. Navštěvovat jednotlivé kroužky je umožněno pouze dětem přijatým k předškolnímu vzdělávání do naší školy. Za vedení a organizaci kroužku odpovídají jednotlivé paní učitelky. Rodiče v případě zájmu o zapsání dítěte do kroužku mohou odevzdávat vyplněnou přihlášku ve stanoveném termínu a po převzetí platebního podkladu s variabilním symbolem uhradí příslušnou částku. Kroužky nejsou součástí ŠVP. 


Edukativně stimulační skupiny – kroužek vede p. uč. Veronika Ševčíková – tř. Berušky a p. uč. Jitka Šebestová - tř. Broučci

přihlášení u p.uč. Veroniky Ševčíkové

Jsou určeny pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Cílem skupinek je připravit děti na vstup do základní školy. Skupinky jsou zaměřeny na rozvoj smyslového vnímání, na orientaci v prostoru, na rozvoj řeči, jemné motoriky i matematických představ. Důležitá je spolupráce s rodiči, kteří pracují s dětmi a získávají zde i podněty, jak rozvíjet dítě mimo mateřskou školu.

1x za 14 dní v lichém týdnu ve čtvrtek od 15.45 do 16.45 hodin. První lekce se uskuteční 8.10.2020

Počet lekcí: 10

Cena na celý rok: 1.100 Kč (součástí ceny kroužku je pracovní sešit a pomůcky pro každé dítě)

Kapacita pro jednu skupinu: 8 dětí

 

Sportík – kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Sportovní kroužek je zaměřen na rozvoj motoriky, rozvoj svalstva, na koordinaci pohybů, na získávání rytmu a trénink soustředění. Děti se učí pravidla her a spolupráci s ostatními dětmi. Hravou formou vytváříme kladný vztah k pohybu. Děti se učí správnému držení těla, učí se vnímat hudbu, učí se základy atletiky, jógy, relaxace, tance, aerobiku a to vše pomocí dětských básniček a písniček.

 1x týdně ve středu od 15.15 do 16.00 hodin

Počet lekcí: cca 20

Cena na celý rok: 1.100 Kč

Kapacita: 15 dětí

 

Keramika – kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Děti v keramickém kroužku rozvíjí svoji manuální zručnost, která je velice důležitá pro další rozvoj jemné motoriky. Děti se učí přemýšlet, plánovat, trpělivosti a soustředění. Kroužek podporuje radost z nového výrobku z keramické hlíny. Děti při výrobě objevují, zkoumají, učí se překonávat nesnáze a hodnotit své výrobky.

 1x týdně v úterý od 14.30 do 15.30 hodin

Počet lekcí: I. pololetí (cca 14) a II. pololetí (cca 14)  

Cena na I. pololetí: 900 Kč

Cena na II. pololetí: 900 Kč

(součástí ceny kroužku je výtvarný materiál a spotřebované energie)

Kapacita: 12 dětí

 

Angličtina – kroužek vede p. uč. Kateřina Malcánková - externí pracovník MŠ – přihlášení u p. ředitelky – tř. Koťátka

Děti se formou her a zábavy seznamují s cizím jazykem. Cílem je u dětí vzbudit zájem k cizímu jazyku. Děti si pomocí her, písniček i básniček rozvíjí slovní zásobu. 

1x týdně ve čtvrtek od 14.30 do 15.15 hodin

Počet lekcí: cca 15

Cena na celý rok: 2.000 Kč (součástí ceny kroužku je pracovní sešit a pomůcky pro každé dítě)

Kapacita: 15 dětí

 

Hudebně dramatický kroužek  - kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Cílem hudebně dramatického kroužku je reprezentace školy na různých akcích prostřednictvím vystoupení dětí. V průběhu roku bude jeho náplní: trénink zpěvu, tance, rytmizace (hra na tělo nebo rytmické nástroje), dechová a artikulační cvičení, jednoduché dramatizace příběhu, učení se hlasité a jasné výslovnosti + výrazu…

 1x týdně v pondělí od 14.30 do 15.15 hodin

Počet lekcí: cca 20

Cena na celý rok: 1.200 Kč

Kapacita: 16 dětí

 

Povídálek – kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Logopedický kroužek je zaměřen na rozvoj celé osobnosti dítěte, včetně všech jazykových rovin řeči a logopedickou prevenci. Obsahem jsou dechová a fonační cvičení, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a oromotoriky, rozvoj fonematického sluchu, zrakové percepce, pravolevé orientace, rozvoj logického myšlení a paměti. Jedná se o náměty, jak pracovat s dítětem doma. 

Kroužek nenahrazuje individuální logopedii!!! Jedná se o skupinovou logopedickou prevenci, ne reedukaci hlásek.

 1x za 14 dní v lichém týdnu ve čtvrtek od 14.00 do 14.30 hodin pro předškolní děti

Počet lekcí: cca 10

Cena na celý rok: 500 Kč (na didaktický materiál)

Kapacita: 10 dětí

 

Logopedie – logopedickou intervenci vede p. uč. Mgr. Veronika Hlávková – tř. Berušky

 Logopedická intervence je určena dětem, u kterých je v rámci depistáže diagnostikována narušená komunikační schopnost. Těmto dětem je následně nabídnuta individuální logopedická péče, která probíhá většinou jednou týdně v prostorách MŠ a je zaměřena zejména na rozvoj komunikačních dovedností, nácvik správné artikulace, fonace a respirace dětí. Jedna lekce trvá dle náročnosti a soustředěnosti dítěte maximálně 30 minut a probíhá hravou formou i za podpory rodičů, jež se v lekcích přímo účastní logopedické péče, pokud nemohou pokaždé, tak alespoň jednou za měsíc. Je však nutné, aby rodiče s dětmi doma trénovali 10 – 15 minut denně, aby byl vidět pokrok. Nelze spoléhat jenom na lekce logopedie.

Termín intervence si rodiče individuálně domluví s paní učitelkou.

Délka jedné lekce je 30 minut.

Cena za jednu lekci je 150,- Kč.

 

 Plavání na Kraví hoře (www.plavani-katka.cz)

 V plavání se děti naučí základům plavání pod vedením zkušených instruktorů. Plavání je velice zdravým sportem a děti se v kurzu seznamují s vodou a základními plaveckými technikami. S dětmi se pracuje individuálně, pomocí her a pomůcek. Délka jedné lekce trvá 45 minut a děti jsou na plavání dopraveny autobusem.  

 Kurz probíhá 1x týdně v pondělí od 9:00 do 9:45 hodin.

Začínáme: 5. 10. 2020

Odjezd plaváčků od mateřské školy je v  8:15 hodin.

Cena celého kurzu celkem za 15 lekcí činí 2.475,- Kč (1 lekce/165,- Kč včetně dopravy).

S sebou do batůžku dejte dětem plavky, ručník, plaveckou čepici, kapesníky (je zde možnost přibalit také plavecké brýle a žabky).

 Celý kurz musí být uhrazen předem před první lekcí, tj. do 30.9.2020.

Kurzovné se nevrací!

 

Nadcházející akceEmailing