Zaměření a aktivity

O aktivitách pro děti pro školní rok 2021/2022 budou podány informace na schůzce Klubu rodičů 

 

PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kroužky jsou mateřskou školou organizovány v rámci doplňkové činnosti školy v odpoledních hodinách mimo dobu předškolního vzdělávání. Navštěvovat jednotlivé kroužky je umožněno pouze dětem přijatým k předškolnímu vzdělávání do naší školy. Za vedení a organizaci kroužku odpovídají jednotlivé paní učitelky. Rodiče v případě zájmu o zapsání dítěte do kroužku mohou odevzdávat vyplněnou přihlášku ve stanoveném termínu a po převzetí platebního podkladu s variabilním symbolem uhradí příslušnou částku. Kroužky nejsou součástí ŠVP. 


Edukativně stimulační skupiny – kroužek vede p. uč. Eliška Navrátilová – tř. Koťátka

přihlášení u p.uč. Elišky Navrátilové

Jsou určeny pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Cílem skupinek je připravit děti na vstup do základní školy. Skupinky jsou zaměřeny na rozvoj motoriky (dýchání, motorické koordinace), nácvik grafomotorických dovedností, smyslového vnímání, na orientaci v prostoru, na rozvoj řeči a koncentrace pozornosti. Rodiče během jednotlivých lekcí získají dovednosti, které jim pomohou při domácí předškolní přípravě jejich dětí.

1x za 14 dní v sudém týdnu ve čtvrtek od 15.45 do 16.30 hodin. První lekce se uskuteční - datum bude upřesněn

Počet lekcí: 15

Cena na celý rok: 1.100 Kč (součástí ceny kroužku jsou pomůcky pro každé dítě)

Kapacita pro jednu skupinu: 6-8 dětí s rodiči

 

Sportík – kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Sportovní kroužek je zaměřen na rozvoj motoriky, rozvoj svalstva, na koordinaci pohybů, na získávání rytmu a trénink soustředění. Děti se učí pravidla her a spolupráci s ostatními dětmi. Hravou formou vytváříme kladný vztah k pohybu. Děti se učí správnému držení těla, učí se vnímat hudbu, učí se základy atletiky, jógy, relaxace, tance, aerobiku a to vše pomocí dětských básniček a písniček.

 1x týdně ve středu od 15.15 do 16.00 hodin

Počet lekcí: cca 20

Cena na celý rok: 1.100 Kč

Kapacita: 15 dětí

 

Keramika – kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Děti v keramickém kroužku rozvíjí svoji manuální zručnost, která je velice důležitá pro další rozvoj jemné motoriky. Děti se učí přemýšlet, plánovat, trpělivosti a soustředění. Kroužek podporuje radost z nového výrobku z keramické hlíny. Děti při výrobě objevují, zkoumají, učí se překonávat nesnáze a hodnotit své výrobky.

 1x týdně v úterý od 14.30 do 15.30 hodin

Počet lekcí: I. pololetí (cca 14) a II. pololetí (cca 14)  

Cena na I. pololetí: 900 Kč

Cena na II. pololetí: 900 Kč

(součástí ceny kroužku je výtvarný materiál a spotřebované energie)

Kapacita: 12 dětí

 

Angličtina – kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Děti se formou her a zábavy seznamují s cizím jazykem. Cílem je u dětí vzbudit zájem k cizímu jazyku. Děti si pomocí her, písniček i básniček rozvíjí slovní zásobu. 

1x týdně ve čtvrtek od 14.30 do 15.15 hodin

Počet lekcí: cca 15

Cena na celý rok: 2.000 Kč (součástí ceny kroužku je pracovní sešit a pomůcky pro každé dítě)

Kapacita: 15 dětí

 

Hudebně dramatický kroužek  - kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Cílem hudebně dramatického kroužku je reprezentace školy na různých akcích prostřednictvím vystoupení dětí. V průběhu roku bude jeho náplní: trénink zpěvu, tance, rytmizace (hra na tělo nebo rytmické nástroje), dechová a artikulační cvičení, jednoduché dramatizace příběhu, učení se hlasité a jasné výslovnosti + výrazu…

 1x týdně v pondělí od 14.30 do 15.15 hodin

Počet lekcí: cca 20

Cena na celý rok: 1.200 Kč

Kapacita: 16 dětí

 

Povídálek – kroužek nebude v 1. pololetí realizován 

Logopedický kroužek je zaměřen na rozvoj celé osobnosti dítěte, včetně všech jazykových rovin řeči a logopedickou prevenci. Obsahem jsou dechová a fonační cvičení, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a oromotoriky, rozvoj fonematického sluchu, zrakové percepce, pravolevé orientace, rozvoj logického myšlení a paměti. Jedná se o náměty, jak pracovat s dítětem doma. 

Kroužek nenahrazuje individuální logopedii!!! Jedná se o skupinovou logopedickou prevenci, ne reedukaci hlásek.

 1x za 14 dní v lichém týdnu ve čtvrtek od 14.00 do 14.30 hodin pro předškolní děti

Počet lekcí: cca 10

Cena na celý rok: 500 Kč (na didaktický materiál)

Kapacita: 10 dětí

 

 Plavání na Kraví hoře (www.plavani-katka.cz)

 V plavání se děti naučí základům plavání pod vedením zkušených instruktorů. Plavání je velice zdravým sportem a děti se v kurzu seznamují s vodou a základními plaveckými technikami. S dětmi se pracuje individuálně, pomocí her a pomůcek. Délka jedné lekce trvá 45 minut a děti jsou na plavání dopraveny autobusem.  

Kurz je určen zejména dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání, tj. dětem od 5 let.

 Kurz probíhá 1x týdně v pondělí od 9:00 do 9:45 hodin.

Začínáme v I.pololetí: od 4.10.2021 do 20.12.2021 a pokračujeme od 3.1.2022 do 24.1.2022

Odjezd plaváčků od mateřské školy je v  8:15 hodin.

Cena celého kurzu celkem za 15 lekcí  v období od 4.10.2021 do 28.1.2022  činí 2.625,- Kč (1 lekce/175,- Kč včetně dopravy).

S sebou do batůžku dejte dětem podepsané plavky, ručník, plaveckou čepici, kapesníky (je zde možnost přibalit také plavecké brýle a žabky).

Celý kurz musí být uhrazen předem před první lekcí, tj. do 30.9.2021.

Zájemci se nahlásí u paní učitelky ve své třídě.

Kurzovné se nevrací, pouze z důvodu protiepidemiologických opatření bránících realizaci kurzu.

 

Nadcházející akceEmailing