Zaměření a aktivity

Podrobné informace o aktivitách a kroužcích pro školní rok 2023/2024 budou podány na schůzce Klubu rodičů 

 

PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Kroužky jsou mateřskou školou organizovány v rámci doplňkové činnosti školy v odpoledních hodinách mimo dobu předškolního vzdělávání. Navštěvovat jednotlivé kroužky je umožněno pouze dětem přijatým k předškolnímu vzdělávání do naší školy. Kroužky nejsou součástí ŠVP. Za vedení a organizaci kroužku odpovídají jednotlivé paní učitelky a lektoři. Kroužky neprobíhají ve dnech, kdy škola organizuje odpolední mimoškolní aktivity ( např.dýňování, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi apod.) a ve dnech omezeného provozu MŠ, tj. v době školních prázdnin.

Rodiče, v případě zájmu o zapsání dítěte do kroužku, se přihlásí u příslušné paní učitelky (termín bude upřesněn po schůzce klubu rodičů). Po odevzdání vyplněné přihlášky a převzetí platebního podkladu s variabilním symbolem uhradí příslušnou částku ( Plavání viz. níže se hradí v hotovosti do 30.9.2023).

 

  • Edukativně stimulační skupiny 

- kroužek vede p. uč. Hana Navrátilová - třída Koťátek (přihlášení u p.uč. Elišky Navrátilové)

Jsou určeny pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Cílem skupinek je připravit děti na vstup do základní školy. Skupinky jsou zaměřeny na rozvoj motoriky (dýchání, motorické koordinace), nácvik grafomotorických dovedností, smyslového vnímání, na orientaci v prostoru, na rozvoj řeči a koncentrace pozornosti. Rodiče během jednotlivých lekcí získají dovednosti, které jim pomohou při domácí předškolní přípravě jejich dětí.

1x za 14 dní:  lichý týden ve středu od 15:45 do 16:30

Počet lekcí: 10

Cena na celý rok: 1.300 Kč (součástí ceny kroužku jsou pomůcky pro každé dítě)

Kapacita pro jednu skupinu: 6-8 dětí s rodiči

  • NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE (NVS)

- kroužek vede p. uč. Eliška Navrátilová - třída Koťátek (přihlášení u p.uč. Elišky Navrátilové) nebo na email: nvs.mschodska5@seznam.cz

Mateřská škola je certifikovaným pracovištěm pro realizaci neuro - vývojové stimulace. Naším supervizorem je PhDr. Marja Volemanová, PhD více zde

Jedná se skupinový cvičební program sestavený do 30-ti lekcí, který pomáhá odstranit přetrvávající primární reflexy. Cvičení je určeno pro děti od 4 let věku a jejich rodiče. Předpokladem úspěšného odstranění reflexů je každodenní cvičení zadaných cviků (přibližně 10 minut).

Co jsou primární reflexy?  Primární reflexy jsou souborem pohybových modelů, které se vyskytují v prvních měsících života dítěte a při správném vývoji dítěte postupně zanikají.

Jak se přetrvávající primární reflexy mohou projevovat? U jedince se může objevit jeden nebo více následujících projevů: obtíže v koordinaci pohybů, motorický neklid, nesprávné držení těla při sezení u stolu, skřížená lateralita, obtíže v grafomotorice, porucha soustředění, emoční nestabilita nebo agresivita.

Cvičení bude probíhat 1x týdně

Ve středu od 16:00 do 16:45 (skupinka pro zájemce, kteří nejsou zapsáni v MŠ Chodská 5)

Ve čtvrtek od 16:00 do 16:45 (skupinka pro zájemce, kteří navštěvují naši mateřskou školu)

Cena: 700 Kč (individuální vstupní diagnostika), 1500 Kč (I. pololetí), 1500 Kč (II. pololetí)

Kapacita jedné skupinky: 4 děti a jejich rodiče

Náplň lekcí: Cvičení na propojení mozkových hemisfér, aktivitám zaměřeným na rozvoj smyslového vnímání, individuálnímu cvičení pro odstranění přetrvávajících primárních reflexů.

  • Hraní s opičkou Větičkou 

- kroužek vede p. uč. Eliška Navrátilová - třída Koťátek (přihlášení u p.uč. Elišky Navrátilové)

– kroužek primární logopedické prevence 

Kroužek je určen dětem, které jsou v komunikaci ve větším kolektivu nebo s cizími lidmi ostýchavé a nejisté, nebo se jí vyhýbají, je pro ně obtížné popsat situaci, kterou zažily, nemají dostatečné komunikační sebevědomí a potřebují obohatit slovní zásobu a rozvinout řečový projev.

  • Starší děti (5-6 let)

1x za 14 dní: sudý týden ve středu od 14:30 do 15:00

Počet lekcí: cca 12

Náplň kroužku je uzpůsobena potřebám dětí v oblasti komunikace. V obecné rovině se zaměřuje na prohlubování slovní zásoby dětí, rozvoj větné stavby, dovedností sluchového a zrakového vnímání. Nedílnou součástí je cvičení zaměřené na jemnou a hrubou motoriku, jejichž rozvoj pozitivně ovlivňuje rozvoj řeči. Kroužek je také zaměřen na nácvik komunikace v běžných sociálních situacích (předání vzkazu, prosba o pomoc, nakupování). Během programu jsou využívány např. prvky programu kuMOT (https://www.kuprog.cz/programy/kumot), Tréninku fonematického uvědomování podle D. B. Elkonina (http://www.elkonin.cz/). Cílem kroužku je odbourání ostychu dětí z komunikace a celkový rozvoj této oblasti směřující k jejich samostatnosti nejen v základním vzdělávání.

Cena na celý rok: 1.000 Kč

Kapacita: 6-8 dětí

  • Mladší děti (3-4 roky)

1x za 14 dní: lichý týden ve středu od 14:30 do 15:00

Počet lekcí: cca 12

Kroužek se zaměřuje na podporu přirozeného rozvoje řeči. Součástí programu je cvičení zaměřené na rozvoj motoriky jazyka, rtů a dechová cvičení. Náplň kroužku stimuluje vyjadřování dětí ve větách a souvětích, přirozeně rozvíjí věku přiměřené dovednosti v používání slovních druhů v komunikaci. Část kroužku je zaměřena na rozvoj sluchového a zrakového vnímaní, rozvoj hrubé motoriky jako přirozené a nezbytné součásti podpory rozvoje komunikace.

Cena na celý rok: 1.000 Kč

Kapacita: 6-8 dětí

  • Sportík  

- kroužek vede p. uč. Lenka Němcová a Dana Balounová - třída Berušek (přihlášení u p.uč. Lenky Němcové a Dany Balounové)

Sportovní kroužek je zaměřen na rozvoj motoriky, rozvoj svalstva, na koordinaci pohybů, na získávání rytmu a trénink soustředění. Děti se učí pravidla her a spolupráci s ostatními dětmi. Hravou formou vytváříme kladný vztah k pohybu. Děti se učí správnému držení těla, učí se vnímat hudbu, učí se základy atletiky, jógy, relaxace, tance, aerobiku a to vše pomocí dětských básniček a písniček.

1x týdně v úterý od 14:30 do 15.15

Počet lekcí: cca 20

Cena na celý rok: 1.500 Kč

Kapacita: 15 dětí

  • Keramika 

- kroužek vede p. uč. Gabriela Marková a p.as. Miloslava Gabrielová - třída Broučků (přihlášení u p.uč. Gabriely Markové)

Děti v keramickém kroužku rozvíjí svoji manuální zručnost, která je velice důležitá pro další rozvoj jemné motoriky. Děti se učí samostatnému myšlení, plánování, trpělivosti a soustředění. Kroužek podporuje radost z nového výrobku z keramické hlíny. Děti při výrobě objevují, zkoumají, učí se překonávat nesnáze a hodnotit své výrobky.

 1x týdně ve čtvrtek od 14:30 do 15:30

Počet lekcí: I. pololetí (cca 10) a II. pololetí (cca 10)  

Cena na I. pololetí: 1.000 Kč

Cena na II. pololetí: 1.000 Kč

(součástí ceny kroužku je výtvarný materiál a spotřebované energie)

Kapacita: 12 dětí

  • Angličtina 

- kroužek vede p. uč. Dominika Nováková - třída Štěňátek (přihlášení u p.uč.Dominiky Novákové)

Děti se formou her a zábavy seznamují s cizím jazykem. Cílem je u dětí vzbudit zájem k cizímu jazyku. Děti si pomocí her, písniček i básniček osvojují pasivní a i aktivní slovní zásobu, . 

1x týdně v pondělí od 14:30 do 15:15

Počet lekcí: cca 20 lekcí

Cena na celý rok: 2.000 Kč (součástí ceny kroužku jsou pracovní listy a pomůcky pro každé dítě)

Kapacita: 15 dětí

  • Malý kutil   

- kroužek vede p. uč. Michala Rašková - třída Štěňátek a p. uč. Dana Balounová - třída Berušek (přihlášení u p.uč. Michaly Raškové nebo Dany Balounové)

V polytechnickém kroužku se děti postupně seznamují s různými pracovními nástroji, jako je například kladívko, pilka, šroubovák a další. Zaměříme se na správnou a bezpečnou manipulaci s těmito nástroji a s jejich pomocí budeme z různých přírodních materiálů vytvářet výrobky. Kroužek má za cíl rozvíjet u dětí manuální zručnost, soustředění a trpělivost. Děti se učí pracovat podle zadaného postupu a přemýšlet nad svými dalšími kroky.

1x týdně ve čtvrtek od 14:30 do 15:15

Počet lekcí: cca 20

Cena na celý rok: 1.500 Kč (součástí ceny kroužku je použitý materiál)

Kapacita: 6 dětí


 Plavání na Kraví hoře (www.plavani-katka.cz)

 V plavání se děti naučí základům plavání pod vedením zkušených instruktorů. Plavání je velice zdravým sportem a děti se v kurzu seznamují s vodou a základními plaveckými technikami. S dětmi se pracuje individuálně, pomocí her a pomůcek. Délka jedné lekce trvá 45 minut a děti jsou na plavání dopraveny autobusem.  

Kurz je určen zejména dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání, tj. dětem od 5 let.

 Kurz probíhá 1x týdně v pondělí od 9:00 do 9:45 hodin.

Začínáme v II.pololetí: od 12.2.2024 do 27.5.2024.

Odjezd plaváčků od mateřské školy je v  8:15 hodin.

Cena celého kurzu celkem za 15 lekcí  v období od 12.2.2024 do 27.5.2024  činí 3 000,- Kč (1 lekce/ 200,- Kč včetně dopravy).

S sebou do batůžku dejte dětem podepsané plavky, ručník, plaveckou čepici, kapesníky (je zde možnost přibalit také plavecké brýle a žabky).

Celý kurz musí být uhrazen v hotovosti paní učitelkám ve třídě předem před první lekcí, tj. do 30.9.2023.

Zájemci se nahlásí u paní učitelky ve své třídě.

Kurzovné se nevrací, pouze z důvodu protiepidemiologických opatření bránících realizaci kurzu.

 

Rozvrh kroužků šk. rok 2023/2024

Mateřská škola, Brno, Chodská 5

 

dopoledne

Odpoledne

Od 14:30 do 15:15(30)

Odpoledne

Od 15:45 do 16:30

Odpoledne

Od 16:00 do 16:45

 

 

Sudý týden

Lichý týden

Sudý týden

Lichý týden

Sudý týden

Lichý týden

PO

 

Plavání

 

Angličtina

 

 

 

Angličtina

 

 

 

 

ÚT

 

 

Sportík

 

 

 

Sportík

 

 

 

 

ST

 

 

Opička Větička

starší děti

 

 

Opička větička mladší děti

 

 

Edukativně

Stimulační skupinky

 

NVS cizí děti

 

NVS cizí děti

ČT

 

 

Keramika

 

 

Keramika

 

 

 

NVS  děti z naší MŠ

 

NVS  děti z naší MŠ

 

Malý kutil

 

 

Malý kutil

Nadcházející akce

Přespávání ve školce - POUZE PŘEDŠKOLÁCI
Datum: 12.06.2024
Ve středu 12. 6. čeká předškoláky tradiční přespávání ve školce, plné zábavy, her a tvoření. Děti se mohou těšit například na společné tvoření, pyžamovou párty, samostatnou přípravu večeře, stezku odvahy a další. Prosíme rodiče, aby s sebou dětem sbalili kartáček a pastu a čisté spodní prádlo na převleční. Akce je pouze pro předškoláky.

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků
Datum: 13.06.2024
Ve čtvrtek 13. června proběhne na školní zahradě již tradiční pasování předškoláků. Program je určený pro všechny děti a jejich rodiče! Těšit se můžete na stužkování předškoláků, poté pokračuje zahradní slavnost s opékáním špekáčků (vlastní špekáčky s sebou, zajištěn bude chléb, kečup a hořčice a pití) a různými sportovními aktivitami v podobě lezecké stěny a různých her. Akce začíná v 15:30 hodin. Těšíme se na setkání a příjemně strávený slavnostní čas.

Školní výlet
Datum: 06.06.2024
Ve čtvrtek 6. 6. 2024 vyrazíme společně autobusem na výlet do Dětské jezdecké školy v Řícmanicích. Sraz ve školce nejpozději do 8:00 hodin. Prosíme rodiče, aby dětem dali na sebe sportovní oblečení, obuv a pokrývku hlavy. Do batůžku (dostatečně velkého, aby se do něj vešla svačina a láhev s pitím) dětem prosím sbalte: pláštěnku, náhradní oblečení, papírové kapesníky. Pokud bývá dětem v autobuse nevolno, mohou rodiče předat paní učitelce Kinedryl na cestu zpět v podepsaném pytlíku a s dávkováním. Prosíme, aby si děti s sebou nebraly jídlo a pití (zajistí mateřská škola), sladkosti a hračky. Návrat na školní zahradu ve 14:30 hodin (prosíme rodiče, aby si děti v tento čas pokud možno také vyzvedli).

Fotografování tříd
Datum: 04.06.2024
V úterý 4. června proběhne v dopoledních hodinách fotografování jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby tento den dali dětem na sebe pěkné oblečení.

Zobrazit vše


Emailing