Náš tým

Ředitelka školy a pedagogický sbor sedmi učitelek.

Pedagogickou podporu učitelkám zajišťuje asistentka pedagoga paní Barbora Hlavinková (vzdělání DPS Vychovatelství,studium pro asistenty pedagoga).

Provozní podporu nám všem poskytují paní Sabina Dvořáková (přízemí), paní Naďa Sýkorová (1.patro) a pan školník.

Ve školní jídelně se o stravování dětí pod vedením paní Lucie Horákové starají paní Jana Musilová a Eva Horčicová.

Mgr. Monika Malcánková

Vzdělání pro svou práci získala na SPgŠ v Kroměříži a následně také absolvováním magisterského oboru Učitelství pro mateřské školy na UP v Olomouci.

V rámci dalšího vzdělávání získala odbornost v řadě kurzů a seminářů zaměřených na vedení školy, zpracování ŠVP, evaluaci, na úspěšnou komunikaci s dětmi, seminář na práci s dětmi v rámci edukativně stimulačních skupin a grafomotoriky. Pro rozšíření svého osobního i profesního rozvoje absolvovala např. kurz Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování I a II, výcvik kouče, kurz Logopedického preventisty, Edukativní rodičovské terapie, seminář Emočního koučování dětí, Základů Hejného metody v předmatematické výchově a Diagnostiky školní připravenosti.

Je členkou pracovní skupiny pro matematickou (pre)gramotost v rámci projektu MAP II Magistrátu města Brna.

Svoje zkušenosti z dlouholeté praxe dále předává v rámci vedení workshopu pro pedagogické pracovníky zaměřeného na pomůcky pro matematickou pregramotnost.

"Děti předškolního věku jsou bezprostřední, plné zvídavosti, otevřenosti všemu novému. V tomto období se utváří osobnost dítěte a je potřebné vytvořit každému dítěti podmínky maximálně rozvíjející jeho potenciál. Vzdělávání a rozvoj dětí hravým způsobem prostřednictvím prožitku a radosti z vlastního úspěchu a současně i budování jejich zdravého sebevědomí za podpory silných stránek každého z nich považuji v praxi současného předškolního vzdělávání za jednu z priorit."

Mgr. Eliška Navrátilová

Kvalifikaci pro práci v mateřské škole získala bakalářským studijním programem na Pdf UHK, obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních, následně absolvovala navazující magisterský program Speciální pedagogiky na Pdf MU. V současné době si rozšiřuje vzdělání studiem Logopedie na Pdf MU.

Během studia logopedie se v bakalářské i diplomové práci zaměřuje na hledání možností vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Dlouhodobě spolupracuje jako dobrovolník s AUDIO FON CENTR Brno.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK, Trénink fonematického uvědomování podle D.B. Elkonina, Individuální vzdělávání v praxi, Základy Hejného metody v předmatematické výchově, Grafomotorika prakticky, Diagnostika školní připravenosti, program KuPREV, kurz Zkušenost zprostředkovaného učení. Účastnila se řady krátkodobých seminářů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí pedagogů mateřské školy.

V mateřské škole zastává pozici koordinátora pro školské poradenské zařízení při řešení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí s odkladem školní docházky, nebo dětí s odlišným mateřským jazykem.

“ Raný věk dítěte považuji za nejkrásnější a nejdůležitější životní období. Byť to my dospělí někdy nevnímáme, předškolní děti doslova hltají podněty ze svého okolí. Připraveným prostředím, citlivým a podporujícím přístupem, můžeme pozitivně ovlivnit kořeny dalšího životního růstu dítě.”

Bc. Pavla Bednářová

Vzdělání pro práci v mateřské škole získala na Masarykově univerzitě v Brně studiem oboru Učitelství pro mateřské školy.

Práci s dětmi se věnuje již od svých 15 let vedením dětí ve skautu a pořádáním letních táborů.

V mateřské škole zajišťuje komunikaci s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem.

V rámci dalšího vzdělávání se zúčastnila semináře, který byl zaměřen na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Absolvovala kurz základů Hejného metody v předmatematické výchově, kurz zaměřený na rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a kurz Zkušenosti zprostředkovaného učení.

„Předškolní věk je krásné období. Dítě objevuje a učí se všemu důležitému, co bude v životě potřebovat a na nás dospělých je, abychom dítě tímto obdobím šetrně provedli a byli mu partnery a oporou v jeho objevování a zkoumání, jak funguje svět. A právě partnerský vztah s dítětem, který je založený na respektu a důvěře jeden v druhého je pro mě stěžejní základ pro to, aby se dítě v mateřské škole cítilo bezpečně a mohlo se tak nerušeně učit všemu, co touží zjistit a poznat.“

Kateřina Staškovičová

Kvalifikaci pro svoji práci získala studiem na Střední pedagogické škole v Brně.

Vedle práce učitelky v MŠ také působí jako koordinátorka environmentálního vzdělávání a je delegátkou školky na konferencích sdružení Mrkvička. Zajišťuje spolupráci s ekocentrem Lipka a s centrem pro válečné veterány.

S dětmi se ráda věnuje ekologii, různým výtvarným technikám a práci s keramickou hlínou.

V rámci mateřské školy organizuje výtvarné dílny pro rodiče s dětmi.

Bc. Jarmila Zouharová

Přípravu pro práci s dětmi zahájila studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední škole. Následně své znalosti rozšířila na Univerzitě Palackého v Olomouci bakalářským oborem Učitelství pro mateřské školy.

Od roku 2011 působí v organizaci Junák – český skaut, z. s. jako vedoucí v dívčím oddíle. Pracuje s dětmi a podílí se na organizaci akcí během roku zejména letního tábora.

V rámci dalšího vzdělávání se zúčastnila semináře zaměřeného na komunikaci mezi rodičem a učitelem ve školním prostředí a semináře alternativy Začít spolu.

Mgr. Lenka Němcová

Vzdělání pro práci v mateřské škole získala na Masarykově univerzitě v Brně studiem oborů speciální pedagogika a učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. V rámci studia také obdržela kvalifikaci Instruktor lyžování.

Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi v rámci organizace a vedení pohybových aktivit, kroužků a příměstských táborů.

„Je úžasné pozorovat dětský svět, mít možnost jej rozvíjet novými podněty a sledovat, jak prostřednictvím společně stráveného času, her a spolupráce, děti rostou a dospívají.“

Kamila Jordánová, DiS.

Kvalifikaci pro svou práci získala studiem speciální pedagogiky na VOŠ pedagogické v Litomyšli. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala semináře zaměřené na matematickou a čtenářskou pregramotnost, dramatickou výchovu a výtvarnou činnost. Ve své absolventské práci se zabývala souvislostí grafomotoriky a řeči u dětí předškolního věku.

Její pedagogickou praxi zahrnuje i učitelství českého jazyka na základní škole a vedení kroužku keramiky a jógy pro děti.

„Při práci s dětmi je pro mě důležité rozvíjet dětskou fantazii, přistupovat k dětem laskavě a citlivě, brát věci s humorem, neubíjet je zákazy a příkazy, ale zároveň se pohybovat v bezpečných mantinelech dohodnutých pravidel.“

Mgr. Veronika Davidová

Vystudovala na Masarykově univerzitě obor český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ.

Během studia na VŠ pracovala v montessori mateřské škole, což ji motivovalo k absolvování druhé maturity v oboru předškolní pedagogiky a tím získat možnost působit v mateřské škole.

V rámci dalšího vzdělávání se zúčastnila montessori kurzu v Praze: Číst, psát a rozumět, dále semináře: Vzdělávací činnosti u dětí raného věku (NIDV Jihlava) a vzdělávací akce: Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora.

Dlouhodobě se věnuje pomoci v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených ve Velkém Meziříčí. Ovládá znakový jazyk.

Nadcházející akceEmailing