Náš tým

Ředitelka školy a pedagogický sbor osmi učitelek.

Pedagogickou podporu učitelkám zajišťují asistentky pedagoga paní Michaela Grošková a paní Miloslava Gabrielová.

Provozní podporu nám všem poskytují paní paní Naďa Sýkorová (přízemí), paní Zdena Majdáková (1.patro) a pan školník Bořivoj Kubík.

Ve školní jídelně se o stravování dětí pod vedením paní Lucie Horákové starají paní Jana Musilová a Eva Horčicová.

Mgr. Monika Malcánková

ředitelka školy

Vzdělání pro svou práci získala na SPgŠ v Kroměříži a následně také absolvováním magisterského oboru Učitelství pro mateřské školy na UP v Olomouci.

V rámci dalšího vzdělávání získala odbornost v řadě kurzů a seminářů zaměřených na vedení školy, zpracování školního vzdělávacího programu, evaluaci, na úspěšnou komunikaci s dětmi, na práci s dětmi v rámci edukativně stimulačních skupin a grafomotoriky. Pro rozšíření svého osobního i profesního rozvoje absolvovala např. kurz Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování I a II, výcvik kouče, kurz Logopedického preventisty, Edukativní rodičovské terapie, seminář Emočního koučování dětí, Základů Hejného metody v předmatematické výchově a Diagnostiky školní připravenosti. Také ve své praxi využívá poznatků a dovedností získaných v kurzu Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme.

V současné době se věnuje na PdF MU rozšiřujícímu studiu k získání kvalifikace speciálního pedagoga.

Je členkou pracovní skupiny pro matematickou (pre)gramotost v rámci projektu MAP III Magistrátu města Brna.

Svoje zkušenosti z dlouholeté praxe dále předává v rámci vedení workshopu pro pedagogické pracovníky zaměřeného na pomůcky pro matematickou pregramotnost.

"Děti předškolního věku jsou bezprostřední, plné zvídavosti, otevřenosti všemu novému. V tomto období se utváří osobnost dítěte a je potřebné vytvořit každému dítěti podmínky maximálně rozvíjející jeho potenciál. Vzdělávání a rozvoj dětí hravým způsobem prostřednictvím prožitku a radosti z vlastního úspěchu a současně i budování jejich zdravého sebevědomí za podpory silných stránek každého z nich považuji v praxi současného předškolního vzdělávání za jednu z priorit."

Mgr. et Mgr. Eliška Navrátilová

učitelka, koordinátorka pedagogické podpory pro děti s SVP

Kvalifikaci pro práci v mateřské škole získala bakalářským studijním programem na Pdf UHK, obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních, následně absolvovala navazující magisterský program Speciální pedagogiky na Pdf MU a magisterské studium Logopedie na Pdf MU.

Během studia logopedie se v bakalářské i diplomové práci zaměřuje na hledání možností vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Dlouhodobě spolupracuje jako dobrovolník s AUDIO FON CENTR Brno.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK, Trénink fonematického uvědomování podle D.B. Elkonina, Individuální vzdělávání v praxi, Základy Hejného metody v předmatematické výchově, Grafomotorika prakticky, Diagnostika školní připravenosti, program KuPREV, kurz Zkušenost zprostředkovaného učení. Účastnila se řady krátkodobých seminářů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí pedagogů mateřské školy. Také ve své praxi využívá poznatků a dovedností získaných v kurzu Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme.

V mateřské škole zastává pozici koordinátora pro školské poradenské zařízení při řešení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí s odkladem školní docházky, nebo dětí s odlišným mateřským jazykem.

“ Raný věk dítěte považuji za nejkrásnější a nejdůležitější životní období. Byť to my dospělí někdy nevnímáme, předškolní děti doslova hltají podněty ze svého okolí. Připraveným prostředím, citlivým a podporujícím přístupem, můžeme pozitivně ovlivnit kořeny dalšího životního růstu dítě.”

Mgr. Lenka Němcová

zástupkyně ředitelky

Vzdělání pro práci v mateřské škole získala na Masarykově univerzitě v Brně studiem oborů speciální pedagogika a učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. V rámci studia také obdržela kvalifikaci Instruktor lyžování. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Jóga pro děti, kurzy zaměřené na rozvoj grafomotoriky a zdravého pohybu u předškolních dětí.

Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi v rámci organizace a vedení pohybových aktivit, kroužků a příměstských táborů.

„Je úžasné pozorovat dětský svět, mít možnost jej rozvíjet novými podněty a sledovat, jak prostřednictvím společně stráveného času, her a spolupráce, děti rostou a dospívají.“

Mgr. Bc. Dominika Nováková

učitelka

Po maturitě na gymnáziu získala pedagogické vzdělání studiem Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a kromě toho vystudovala také obor Hudební věda na Filozofické fakultě. Právě svou lásku k hudbě ráda předává dětem všech věkových kategorií, vedle teoretických znalostí (dva roky učila hudební nauku na ZUŠ) hlavně v praktické rovině. Několik let pracovala s nejmenšími dětmi v dětském klubu a také vedla příměstské tábory pro předškolní a školní děti, následně působila jako pečující osoba v dětské skupině.

V rámci dalších kurzů a seminářů vedle studia se věnovala například metodice hry na boomwhackery (ozvučné trubice), netradičním pohybovým aktivitám, dětské józe nebo problémovému chování v předškolním věku.

“Při práci s dětmi vědomě usiluji o rovnocenný a partnerský přístup, preferuji respektující komunikaci. Snažím se dětem poskytovat možnost svobodného rozhodování a podporovat je v aktivním hledání řešení v nejrůznějších situacích a rozvíjet v nich tak samostatné a plnohodnotné osobnosti.”

Gabriela Marková

učitelka

Kvalifikaci pro práci v mateřské škole získala studiem na Střední škole SČMSD Humpolec, s.r.o., oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Pracovala v dětské skupině od roku 2017, ve které vedla výtvarný kroužek . Dále absolvovala kurz První pomoci u dětí a zúčastnila se kurzu Diagnostika školní připravenosti.

" Dětská osobnost je jedinečná, je mi ctí ji v každém jednotlivci rozvíjet a podporovat jeho potenciál. A to zejména laskavým a rovnocenným přístupem, neboť jak už věděl Aristotelés vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce, není žádné vzdělávání."

Mgr. Michala Rašková

učitelka

Vystudovala gymnázium a následně obor Ruský jazyk a literatura na FF MU. Kvalifikaci pro práci v MŠ získala studiem na ŠECR Jihlava, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Během studia se věnovala doučování dětí. Po studiu na VŠ pracovala v mateřské škole se zaměřením na výuku angličtiny. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz NTC metody.

„Mám ráda práci s dětmi, protože jsou upřímné, bezprostřední a každý den je pro ně příležitost k objevování. Snažím se, aby děti chodily do pohodového prostředí a aby se v MŠ cítily bezpečně a spokojeně.“

Bc. Karolína Nevřivá

učitelka

Maturitní zkoušku složila na Střední pedagogické škole v Kroměříži a následně vystudovala bakalářský obor Vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Při studiu na vysoké škole získala také osvědčení Zdravotníka zotavovacích akcí a Vůdcovskou zkoušku pro práci s dětmi v organizaci Junák - český skaut, z.s.

Má zkušenosti s lesní i zážitkovou pedagogikou, které nabyla jak prací v lesní školce, tak celoživotním působením ve skautu. Již šestým rokem je vůdkyní skautského oddílu v Uherském Hradišti, pro který pravidelně pořádá letní tábory a vede tým dobrovolníků.

"Při povídání s dětmi mě nejvíce fascinuje jejich bezprostřednost, zapálení k činnostem, objevování a jejich otevřenost vůči světu. Mým cílem je podporovat jejich autentičnost, svobodnou hravost a učit se od nich to, co my dospělí jsme již zapomněli."

Dana Balounová

učitelka

Vystudovala maturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole ve Znojmě.

Absolvovala doplňující kurzy Tvořivé hry v MŠ, Zdravotní tělesné výchovy i kurz netradičních sportů. Dále vzdělávací kurzy Školní zralosti  nebo Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ.

Působila v Hlídací a doučovací agentuře v Brně, také jako vedoucí turistického oddílu pro děti mladšího školního věku. Od roku 2010 se pravidelně zapojuje jako instruktor letních dětských táborů.

„Pracovat s dětmi je inspirující. Každý den se objeví momenty, které stojí za zamyšlení, že se s dětmi vlastně obohacujeme navzájem. A proto je důležité děti v tomto období pozitivně podporovat, pomáhat jim všestranně se rozvíjet a upevňovat tolerující vztahy a společně vytvořit prostředí, ve kterém se cítíme příjemně.“

Nadcházející akce

Adventní zastavení
Datum: 01.12.2023
Se začátkem adventní doby nás tradičně čekají 4 adventní zastavení a naladíme se tak na blížící se Vánoce. Společně se sejdeme v tělocvičně, kde si budeme povídat o tom, co to vlastně je adventní doba, seznámíme se s vánočními tradicemi, budeme postupně zapalovat svíčky na adventním věnci a zpívat koledy.

Mikulášská nadílka
Datum: 05.12.2023
V úterý 5. 12. k nám do školky zavítá vzácná návštěva - Mikuláš s andělem a čertem a pro všechny děti mají jistě přichystaný malý dáreček. A my se těšíme na setkání s nimi.

Vánoční divadelní představení
Datum: 06.12.2023
Ve středu 6. 12. k nám do školky přijede loutkové divadlo, ve kterém se dozvíme, jak se v dalekém Betlémě narodil Ježíšek.

Vystoupení dětí ze Sportíku na Zelném trhu
Datum: 07.12.2023
Ve čtvrtek 7.12. 2023 v 15:00 hod. srdečně všechny zveme na vystoupení dětí ze Sportíku, které se bude konat na Zelném trhu v rámci Adventu na Zelňáku. Těšíme se na setkání a jménem dětí děkujeme za Vaši podporu.

Vánoční besídka s rozsvícením stromečku
Datum: 12.12.2023
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a sourozence na vánoční besídku s rozsvícením stromečku. Akce proběhne v úterý 12. 12. od 15:30 hodin na školní zahradě. Těšit se můžete na společné vystoupení dětí, rozsvícení stromečku na školní zahradě a příjemnou vánoční atmosféru, kterou jistě podpoří i připravené občerstvení (pokud máte možnost, budeme moc rádi, když toto občerstvení doplníte i o vaše kousky vánočního cukroví). Těšíme se na setkání a příjemně strávený čas.

1. adventní zastavení
Datum: 01.12.2023
V pátek 1. 12. nás s dětmi čeká 1. adventní zastavení. Díky příběhu o dětech Edík a Edinka se seznámíme s tradicí zdobení adventního věnce, zazpíváme si vánoční koledy a zapálíme první adventní svíčku na adventním věnci. A také objevíme starý předmět ze školní půdy.

2. adventní zastavení
Datum: 08.12.2023
V pátek 8. 12. nás čeká 2. adventní zastavení, kde nám děti Edík a Edinka povypráví příběh o Mikulášovi, proč k nám chodí na návštěvu a něco o pečení cukroví. Společně objevíme další předmět ze školní půdy, zazpíváme si vánoční koledy a zapálíme druhou adventní svíčku.

Štědrý den ve školce a 3. adventní zastavení
Datum: 14.12.2023
Ve čtvrtek 14. 12. nás ve školce čeká krásný slavnostní den - oslavíme ve školce Vánoce. Sejdeme se na třetím adventním zastavení a poté nás bude čekat den plný vánočních zvyků, cukroví, dárečků a sváteční atmosféry. A chybět nebude ani tradiční slavnostní oběd. Prosíme rodiče, aby děti v tento den přišly do školky svátečně oblečené.

4. adventní zastavení
Datum: 20.12.2023
Ve středu 20. 12. se společně s dětmi sejdeme u posledního 4. adventní zastavení a zapálíme čtvrtou adventní svíčku. I tentokrát nám školní půda něco odhalí a zakončíme vánoční příběh dětí Edíka a Edinky, kteří nás po celá adventní zastavení provázejí.

Zobrazit vše


Emailing