Náš tým

Ředitelka školy a pedagogický sbor sedmi učitelek.

Pedagogickou podporu učitelkám zajišťuje asistentka pedagoga paní Barbora Hlavinková (vzdělání DPS Vychovatelství,studium pro asistenty pedagoga).

Provozní podporu nám všem poskytují paní Zdena Smolíková (přízemí), paní Naďa Sýkorová (1.patro) a pan školník Bořivoj Kubík.

Ve školní jídelně se o stravování dětí pod vedením paní Lucie Horákové starají paní Jana Musilová a Eva Horčicová.

Mgr. Monika Malcánková

Vzdělání pro svou práci získala na SPgŠ v Kroměříži a následně také absolvováním magisterského oboru Učitelství pro mateřské školy na UP v Olomouci.

V rámci dalšího vzdělávání získala odbornost v řadě kurzů a seminářů zaměřených na vedení školy, zpracování ŠVP, evaluaci, na úspěšnou komunikaci s dětmi, seminář na práci s dětmi v rámci edukativně stimulačních skupin a grafomotoriky. Pro rozšíření svého osobního i profesního rozvoje absolvovala např. kurz Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování I a II, výcvik kouče, kurz Logopedického preventisty, Edukativní rodičovské terapie, seminář Emočního koučování dětí, Základů Hejného metody v předmatematické výchově a Diagnostiky školní připravenosti.

Je členkou pracovní skupiny pro matematickou (pre)gramotost v rámci projektu MAP II Magistrátu města Brna.

Svoje zkušenosti z dlouholeté praxe dále předává v rámci vedení workshopu pro pedagogické pracovníky zaměřeného na pomůcky pro matematickou pregramotnost.

"Děti předškolního věku jsou bezprostřední, plné zvídavosti, otevřenosti všemu novému. V tomto období se utváří osobnost dítěte a je potřebné vytvořit každému dítěti podmínky maximálně rozvíjející jeho potenciál. Vzdělávání a rozvoj dětí hravým způsobem prostřednictvím prožitku a radosti z vlastního úspěchu a současně i budování jejich zdravého sebevědomí za podpory silných stránek každého z nich považuji v praxi současného předškolního vzdělávání za jednu z priorit."

Mgr. Eliška Navrátilová

Kvalifikaci pro práci v mateřské škole získala bakalářským studijním programem na Pdf UHK, obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních, následně absolvovala navazující magisterský program Speciální pedagogiky na Pdf MU. V současné době si rozšiřuje vzdělání studiem Logopedie na Pdf MU.

Během studia logopedie se v bakalářské i diplomové práci zaměřuje na hledání možností vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Dlouhodobě spolupracuje jako dobrovolník s AUDIO FON CENTR Brno.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala mimo jiné Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK, Trénink fonematického uvědomování podle D.B. Elkonina, Individuální vzdělávání v praxi, Základy Hejného metody v předmatematické výchově, Grafomotorika prakticky, Diagnostika školní připravenosti, program KuPREV, kurz Zkušenost zprostředkovaného učení. Účastnila se řady krátkodobých seminářů zaměřených na rozvoj profesních kompetencí pedagogů mateřské školy.

V mateřské škole zastává pozici koordinátora pro školské poradenské zařízení při řešení vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí s odkladem školní docházky, nebo dětí s odlišným mateřským jazykem.

“ Raný věk dítěte považuji za nejkrásnější a nejdůležitější životní období. Byť to my dospělí někdy nevnímáme, předškolní děti doslova hltají podněty ze svého okolí. Připraveným prostředím, citlivým a podporujícím přístupem, můžeme pozitivně ovlivnit kořeny dalšího životního růstu dítě.”

Bc. Pavla Bednářová

Vzdělání pro práci v mateřské škole získala na Masarykově univerzitě v Brně studiem oboru Učitelství pro mateřské školy.

Práci s dětmi se věnuje již od svých 15 let vedením dětí ve skautu a pořádáním letních táborů.

V mateřské škole zajišťuje komunikaci s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem.

V rámci dalšího vzdělávání se zúčastnila semináře, který byl zaměřen na práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Absolvovala kurz základů Hejného metody v předmatematické výchově, kurz zaměřený na rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a kurz Zkušenosti zprostředkovaného učení.

„Předškolní věk je krásné období. Dítě objevuje a učí se všemu důležitému, co bude v životě potřebovat a na nás dospělých je, abychom dítě tímto obdobím šetrně provedli a byli mu partnery a oporou v jeho objevování a zkoumání, jak funguje svět. A právě partnerský vztah s dítětem, který je založený na respektu a důvěře jeden v druhého je pro mě stěžejní základ pro to, aby se dítě v mateřské škole cítilo bezpečně a mohlo se tak nerušeně učit všemu, co touží zjistit a poznat.“

Kateřina Staškovičová

Kvalifikaci pro svoji práci získala studiem na Střední pedagogické škole v Brně.

Vedle práce učitelky v MŠ také působí jako koordinátorka environmentálního vzdělávání a je delegátkou školky na konferencích sdružení Mrkvička. Zajišťuje spolupráci s ekocentrem Lipka a s centrem pro válečné veterány.

S dětmi se ráda věnuje ekologii, různým výtvarným technikám a práci s keramickou hlínou.

V rámci mateřské školy organizuje výtvarné dílny pro rodiče s dětmi.

Bc. Jarmila Zouharová

Přípravu pro práci s dětmi zahájila studiem předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední škole. Následně své znalosti rozšířila na Univerzitě Palackého v Olomouci bakalářským oborem Učitelství pro mateřské školy.

Od roku 2011 působí v organizaci Junák – český skaut, z. s. jako vedoucí v dívčím oddíle. Pracuje s dětmi a podílí se na organizaci akcí během roku zejména letního tábora.

V rámci dalšího vzdělávání se zúčastnila semináře zaměřeného na komunikaci mezi rodičem a učitelem ve školním prostředí a semináře alternativy Začít spolu.

Mgr. Lenka Němcová

Vzdělání pro práci v mateřské škole získala na Masarykově univerzitě v Brně studiem oborů speciální pedagogika a učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy. V rámci studia také obdržela kvalifikaci Instruktor lyžování. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala kurz Jóga pro děti.

Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi v rámci organizace a vedení pohybových aktivit, kroužků a příměstských táborů.

„Je úžasné pozorovat dětský svět, mít možnost jej rozvíjet novými podněty a sledovat, jak prostřednictvím společně stráveného času, her a spolupráce, děti rostou a dospívají.“

 

Mgr. Bc. Dominika Volfová

Po maturitě na gymnáziu získala pedagogické vzdělání studiem Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, a kromě toho vystudovala také obor Hudební věda na Filozofické fakultě. Právě svou lásku k hudbě ráda předává dětem všech věkových kategorií, vedle teoretických znalostí (dva roky učila hudební nauku na ZUŠ) hlavně v praktické rovině. Několik let pracovala s nejmenšími dětmi v dětském klubu a také vedla příměstské tábory pro předškolní a školní děti, následně působila jako pečující osoba v dětské skupině.

V rámci dalších kurzů a seminářů vedle studia se věnovala například metodice hry na boomwhackery (ozvučné trubice), netradičním pohybovým aktivitám, dětské józe nebo problémovému chování v předškolním věku.

“Při práci s dětmi vědomě usiluji o rovnocenný a partnerský přístup, preferuji respektující komunikaci. Snažím se dětem poskytovat možnost svobodného rozhodování a podporovat je v aktivním hledání řešení v nejrůznějších situacích a rozvíjet v nich tak samostatné a plnohodnotné osobnosti.”

Nadcházející akce

Mobilní planetárium
Datum: 03.11.2022
Ve čtvrtek 3. 11. k nám v 8:30 přijede mobilní planetárium. Těšíme se, že se zábavnou formou dozvíme spoustu zajímavostí o vesmíru a zhlédneme i nějakou pohádku.

Vánoční fotografování
Datum: 29.11.2022
V úterý 29. 11. přijede do školky firma Photodienst, která bude fotografovat děti na vánoční portréty. Odběr fotografií je dobrovolný a hradí si ho rodiče. Pokud nebudete mít o fotografování svého dítěte zájem, nahlaste, prosím, tuto skutečnost paní učitelce z vaší třídy. Je možné domluvit fotografování se sourozencem, který naši MŠ nenavštěvuje – pokud budete mít o sourozenecké fotografie zájem, taktéž se nahlaste paní učitelce z vaší třídy. Prosíme rodiče, aby děti, které se budou fotografovat, měly na sobě pěkné oblečení.

Bubnovačka
Datum: 18.11.2022
Dne 18. 11. se naše školka zúčastní akce Bubnovačka. Tato akce si klade za cíl symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím. Mezi 10:00 - 11:00 společně zabubnujeme s dětmi, aby byl jejich hlas slyšet. Více na: https://www.detstvibeznasili.cz/kampane/bubnovacka

1. adventní zastavení
Datum: 25.11.2022
Se začátkem adventní doby nás tradičně čekají 4 adventní zastavení, pomocí kterých se naladíme na blížící se Vánoce. Čeká nás zpěv koled, povídání o tom, co to vlastně je adventní doba a také návštěva pohádkového dědečka, který děti seznámí s vánočními tradicemi.

Vánoční výtvarné dílny "Mámo, táto"
Datum: 30.11.2022
Srdečně Vás zveme na Vánoční výtvarné dílny, které se uskuteční ve středu 30. 11. od 15 hodin v tělocvičně. Těšíme se na příjemně strávený adventní čas u tvoření vánočních dekorací, přáníček a ozdob. Navštíví nás také několik řemeslníků – paní korálkářka, malířka a pan dráteník, u kterých si budeme moci vyzkoušet vánoční tvoření z různých materiálů. Prosíme rodiče, aby si s sebou na tvoření přinesly peníze na příspěvek za materiál použitý při tvoření.

Zobrazit vše


Emailing