Vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem Pět klíčků k poznání vychází ze specifik, podmínek a výsledků evaluace naší mateřské školy. Obsahem školního vzdělávacího programu jsou integrované tematické bloky. Tyto bloky jsou rámcové, nastiňují tedy cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Integrované tematické bloky, jak již sám název napovídá, se dále rozpracovávají do konkrétních témat, která tvoří vzdělávací nabídku. Je poté na každé učitelce dané třídy, jakou metodou, organizační formou a pedagogickým stylem nabídku k edukaci dětí vytvoří.

Celý školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ.

Školní vzdělávací program se skládá z těchto částí:

  • Klíček ke zdraví

Klíček ke zdraví má za úkol seznamování se se smysly, poznávání lidského těla, s péčí o něj, s péčí o zdraví. Nejsou zde opomíjena ani témata související s bezpečností dítěte (například v dopravě).

  • Klíček k domovu

Klíček k domovu je blok, který se pojí s tematikou svátků a tradic během roku (Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.). Řadíme sem také témata spojená s rodinou a s poznáváním okolí, ve kterém rodina žije (ulice, město, stát).

  • Klíček k druhému

Klíček k druhému na sebe váže témata, která se vztahují k budování pozitivních vztahů mezi dětmi, a to nejen na začátku, ale i v průběhu školního roku. Děti jsou v rámci tohoto bloku vedeny k nacházení silných a slabých stránek a k poznávání sebe sama, ke schopnosti sebereflexe (zvláště pak u předškoláků slouží jako příprava na zápis do ZŠ).

  • Klíček k záhadám světa

Klíček k záhadám světa skrývá témata související nejen s poznáváním naší planety Země a jejích kontinentů, ale i celého vesmíru. Další zařazená témata mohou být spojená s poznáváním vědy a techniky či různých odvětví lidské činnosti.

  • Klíček k přírodě

Klíček k přírodě otevírá témata, která jsou charakteristická svou návazností na přírodu. Blok se zabývá změnami v přírodě, které probíhají v jednotlivých ročních obdobích, zaměřuje se také na pozorování světa rostlin a zvířat a patří sem i péče o přírodu a životní prostředí ať už na školních záhoncích nebo při jiných enviromentálních aktivitách.

                                                                                               

Třídní vzdělávací program (TVP) tvoří učitelky každé třídy dle zaměření, věkové skladby dětí, materiálního vybavení a výsledků evaluace. TVP vychází z integrovaných bloků ŠVP, avšak každá třída si tvoří vlastní integrované tematické bloky TVP a k nim odpovídající témata či podtémata. Po ukončení každého integrovaného bloku provádějí učitelky vlastní hodnocení. Obsah TVP je plánován a tvořen v souladu s Gardnerovou typologií inteligencí. Rodiče jsou o obsahu vzdělávání informováni na nástěnkách tříd. Součástí plánování TVP je plánování a plnění cílů ve společném celoročním programu.

Pro letošní školní rok 2023/2024 je společným programem celoškolkový projekt "Tajemství školní půdy", ve kterém i nadále pracujeme s kartami ctností a didaktickým materiálem na rozvoj emočních a sociálních dovedností dětí. 

Otevřít fotku

Směřujeme k utváření a posilování těchto klíčových kompetencí: Dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Dítě řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně. Dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; zapojuje fantazii a představivost. Dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky, učí se rozlišovat a uvědomovat si svoje emoce i emoce druhých. Dítě si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. Dítě projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat. Dítě spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.

Témata:

1. Záhada školní půdy… aneb co se skrývá v harampádí – Budeme hledat tajemství a záhady, zkoumat a přemýšlet, co taková školní půda může ukrývat, jak a proč se tam různé věci mohly dostat a komu mohly patřit.

2. Tajemné předměty z půdy … není půda jako půda :

  • Klíčovou dírkou do zapomenutého kufru - třída Koťátek – Společně budeme přemýšlet, bádat, zkoumat, třídit, spolupracovat, experimentovat se vším, co nám náš záhadný, zapomenutý kufr přinese nebo kam nás odnese. Možná i potkáme tajemného průvodce všemi zákoutími školní půdy.
  • Co ukrývá podkroví, stará truhla napoví - třída Štěňátek - Celý rok spolu budeme prozkoumávat starou školní půdu (podkroví), která je tak trošku kouzelná a ukrývá mnoho překvapení. Tím nejzajímavějším je starodávná truhla lákající ke zkoumání a objevování prostřednictvím dopisů, které se v ní čas od času objevují.
  • Za příběhem zastavených hodin - třída Berušek - Budeme společně rozvíjet fantazii a pátrat po příběhu starých kukačkových hodin. Díky zvídavosti, vynalézavosti a spolupráci poodhalíme tajemství, která zůstávala mnoho let utajena. A když budeme odvážní, třeba při tom všem zjistíme také mnohé o sobě samých.
  • Záhadná almara aneb jaká další dobrodružství nám přinese tentokrát - třída Broučků - Společně s dětmi budeme odkrývat tajemství „záhadné almary“, ta je zároveň příbytkem skřítka Diblíka, s kterým se budeme postupně učit chápat vlastní emoce i emoce druhých. Zaměříme se na komunikaci v sociální sféře, budeme objevovat prostředí školky i jeho okolí a pomocí hudebně-pohybových činností a rytmizace získáme nové dovednosti.

3. Kouzla školní půdy? Ze starého nové prý vyčarovat umí?!– Budeme rozvíjet fantazii, představivost a tvořivost, emoční vnímání a environmentální povědomí. Zjistíme, že co je staré, přece nemusí být k ničemu ani k zahození, může nám být užitečné i jinak, než bychom si pomysleli. Budeme se učit, že vše má svoji hodnotu a na věku a stáří nezáleží.

 

 

Nadcházející akceEmailing