Vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem 5 klíčků k poznání vychází ze specifik, podmínek a výsledků evaluace naší mateřské školy. Obsahem školního vzdělávacího programu jsou integrované tematické bloky. Tyto bloky jsou rámcové, nastiňují tedy cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Integrované tematické bloky, jak již sám název napovídá, se dále rozpracovávají do konkrétních témat, která tvoří vzdělávací nabídku. Je poté na každé učitelce dané třídy, jakou metodou, organizační formou a pedagogickým stylem nabídku k edukaci dětí vytvoří.

Školní vzdělávací program se skládá z těchto částí:

 • Klíček ke zdraví

Klíček ke zdraví má za úkol seznamování se se smysly, poznávání lidského těla, s péčí o něj, s péčí o zdraví. Nejsou zde opomíjena ani témata související s bezpečností dítěte (například v dopravě).

 

 • Klíček k domovu

Klíček k domovu je blok, který se pojí s tematikou svátků a tradic během roku (Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.). Řadíme sem také témata spojená s rodinou a s poznáváním okolí, ve kterém rodina žije (ulice, město, stát).

 

 • Klíček k druhému

Klíček k druhému na sebe váže témata, která se vztahují k budování pozitivních vztahů mezi dětmi, a to nejen na začátku, ale i v průběhu školního roku. Děti jsou v rámci tohoto bloku vedeny k nacházení silných a slabých stránek a k poznávání sebe sama, ke schopnosti sebereflexe (zvláště pak u předškoláků slouží jako příprava na zápis do ZŠ).

 

 • Klíček k záhadám světa

Klíček k záhadám světa skrývá témata související nejen s poznáváním naší planety Země a jejích kontinentů, ale i celého vesmíru. Další zařazená témata mohou být spojená s poznáváním vědy a techniky či různých odvětví lidské činnosti.

 

 • Klíček k přírodě

Klíček k přírodě otevírá témata, která jsou charakteristická svou návazností na přírodu. Blok se zabývá změnami v přírodě, které probíhají v jednotlivých ročních obdobích, zaměřuje se také na pozorování světa rostlin a zvířat a patří sem i péče o přírodu a životní prostředí ať už na školních záhoncích nebo při jiných enviromentálních aktivitách.

 

Výběr tématu učitelky volí podle aktuálního dění, anebo podle zájmu dětí. Jednotlivé činnosti třídního vzdělávacího plánu jsou připravovány na míru konkrétním dětem, se kterými na třídě pracují. Vzdělávací plány a nabídku učitelky tvoří podle Gardnerovy teorie mnohačetné inteligence. Denně je tak na programu hra, pohybové, relaxační, tvořivé a hudební činnosti, rozvoj gramotnosti a práce (řadíme sem sebeobsluhu, jemnou a hrubou motoriku). Svou nabídkou učitelky u dětí podporují tvořivé myšlení, učí je řešit problémy, na které stačí. Nadto si děti osvojují elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci (piktogramy, číslice, písmena). V průběhu celého roku do programu dne zařazují logopedické chvilky, při kterých si děti formou hry provádějí dechová cvičení, oromotoriku, procvičují správnou výslovnost, rozšiřují svoji aktivní i pasivní slovní zásobu, učí se chápat slovní vtip a humor, sluchově rozlišují začáteční a koncové hlásky ve slovech, poznávají a vymýšlejí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma. Grafomotorické dovednosti rozvíjí na velké i malé ploše pastelkami i dalším rozmanitým materiálem.

Rodiče jsou o obsahu vzdělávání, tedy o vzdělávací nabídce i vybraných kompetencích, cílech a výstupech, informováni na nástěnkách tříd. Součástí plánování třídního vzdělávacího programu je plnění cílů společného celoročního programu. Pro tento školní rok je naším společným programem ŽIJEME S ŽIVLY – aneb oheň, voda, země, vzduch.

Které klíčové kompetence se snažíme u dětí rozvinout?

 • Dítě chce porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe, má elementární poznatky o přírodě.
 • Dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje.
 • Dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí a získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
 • Dítě odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem.
 • Dítě rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit.
 • Dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knížky, počítač, tablet, encyklopedie).

 

Témata programu ŽIJEME S ŽIVLY – aneb oheň, voda, země, vzduch jsou:

 • Živly patří k přírodě, takže zůstaň v pohodě (seznámení se s jednotlivými živly, povídání si o nich, pokusy, pozorování, zkoumání)
 • Živel je můj kamarád... (kde nám živly pomáhají, čím jsou prospěšné, společná prezentace poznaného živlu dětem z ostatních tříd)
 •  ... ale POZOR! s živlem si nesmím zahrávat (kdy a jak nás mohou jednotlivé živly ohrožovat, jak chránit sebe a své okolí před jejich nebezpečím a silou, Záchranný systém – hasiči, lékařská pomoc)

 

Cíle mateřské školy pro školní rok 2019/2020

 • seznamovat děti s různými hudebními žánry včetně klasické hudby,
 • individualizovat vzdělávací činnosti zejména s ohledem na mladší děti nebo děti se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • podporovat a rozvíjet kritické myšlení dětí,
 • podporovat a realizovat jednoduché pokusy v souvislosti s projektem MŠ (živly),
 • cíleně plánovat zařazování vzdělávacích aktivit na zahradě MŠ,
 • zavést a využívat smyslové krabice ve všech třídách,
 • vytvoření polytechnického koutku v prostorách MŠ, 
 • vhodně zařazovat jógová cvičení do pohybových činností,
 • zjištěné informace o dětech důsledně propojovat s třídním plánováním a cíleně využívat pro přípravu pestré, individualizované vzdělávací nabídky umožňující dětem volbu činností,
 • tvořit pravidla soužití během celého školního roku,
 • v rámci psychohygieny se zaměřit a rozvíjet vyjádření prožitků, emocí kresbou nebo jinými výtvarnými technikami 
 • upravit dispozice tříd tak, aby vzniklo místo pro výrobky a stavby dětí, tzv. „výstavka“ umožňující dlouhodobější dokončení práce dětí.

 

Nadcházející akceEmailing