Vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem 5 klíčků k poznání vychází ze specifik, podmínek a výsledků evaluace naší mateřské školy. Obsahem školního vzdělávacího programu jsou integrované tematické bloky. Tyto bloky jsou rámcové, nastiňují tedy cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Integrované tematické bloky, jak již sám název napovídá, se dále rozpracovávají do konkrétních témat, která tvoří vzdělávací nabídku. Je poté na každé učitelce dané třídy, jakou metodou, organizační formou a pedagogickým stylem nabídku k edukaci dětí vytvoří.

Celý školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ.

Školní vzdělávací program se skládá z těchto částí:

 • Klíček ke zdraví

Klíček ke zdraví má za úkol seznamování se se smysly, poznávání lidského těla, s péčí o něj, s péčí o zdraví. Nejsou zde opomíjena ani témata související s bezpečností dítěte (například v dopravě).

 • Klíček k domovu

Klíček k domovu je blok, který se pojí s tematikou svátků a tradic během roku (Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.). Řadíme sem také témata spojená s rodinou a s poznáváním okolí, ve kterém rodina žije (ulice, město, stát).

 • Klíček k druhému

Klíček k druhému na sebe váže témata, která se vztahují k budování pozitivních vztahů mezi dětmi, a to nejen na začátku, ale i v průběhu školního roku. Děti jsou v rámci tohoto bloku vedeny k nacházení silných a slabých stránek a k poznávání sebe sama, ke schopnosti sebereflexe (zvláště pak u předškoláků slouží jako příprava na zápis do ZŠ).

 • Klíček k záhadám světa

Klíček k záhadám světa skrývá témata související nejen s poznáváním naší planety Země a jejích kontinentů, ale i celého vesmíru. Další zařazená témata mohou být spojená s poznáváním vědy a techniky či různých odvětví lidské činnosti.

 • Klíček k přírodě

Klíček k přírodě otevírá témata, která jsou charakteristická svou návazností na přírodu. Blok se zabývá změnami v přírodě, které probíhají v jednotlivých ročních obdobích, zaměřuje se také na pozorování světa rostlin a zvířat a patří sem i péče o přírodu a životní prostředí ať už na školních záhoncích nebo při jiných enviromentálních aktivitách.

                                                                                               

Třídní vzdělávací program (TVP) tvoří učitelky každé třídy dle zaměření, věkové skladby dětí, materiálního vybavení a výsledků evaluace. TVP vychází z integrovaných bloků ŠVP, avšak každá třída si tvoří vlastní integrované tematické bloky TVP a k nim odpovídající témata či podtémata. Po ukončení každého integrovaného bloku provádějí učitelky vlastní hodnocení. Obsah TVP je plánován a tvořen v souladu s Gardnerovou typologií inteligencí. Rodiče jsou o obsahu vzdělávání informováni na nástěnkách tříd. Součástí plánování TVP je plánování a plnění cílů ve společném celoročním programu.

Pro letošní školní rok 2022/2023 je společným programem celoškolkový projekt " HLEDAČI CEST aneb dobrodružné putování za hranice známého světa ", ve kterém pracujeme s kartami ctností a kartami Lucie Ernestové.

Budeme utvářet a posilovat tyto klíčové kompetence: Dítě v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy (sociální a personální kompetence), dítě si uvědomuje práva svá i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu (činnostní a občanská kompetence); dítě se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem; dítě vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, všímá si nového, změněného, chybějícího, řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti a užívá logických, matematických i empirických postupů; dítě svým způsobem projevuje citlivost, ohleduplnost k druhým, pomoc slabším.

Témata:

1)    Hledači cest… vydej se na cestu a ona se ti ukáže

 • zaměřeno na prožívání radosti při získávání zkušeností a zážitků, uvědomění si, že jsme součástí světa, jehož PRAVIDLA a řád musíme respektovat; na téma KOMUNITA - objevování vlastních pocitů, že každý chce někam patřit, mít někoho rád a sdílet s ním radosti a starosti, budeme podporovat PŘÁTELSKOST a respekt k sobě navzájem.

2)    Tajuplné ostrovy ctností:

 • Dobrodružné putování za duhový obzor - třída Broučků -  téma SPOLUPRÁCE – „Sám toho zvládneš hodně, ale nikdy ne tolik jako s ostatními“. Průvodcem bude duhová víla, která děti provede barevnými ostrovy ctností až k pokladu vědění.
 • Putování s profesorem Mrakohledem na tajuplný ostrov...kde se dějí věci i jinak, než jak je známe - třída Koťátek – Společně s dětmi budeme poznávat, že ne vše je takové, jak to na první pohled vypadá; rozvíjet vnímání věcí všemi smysly; učit se hledání různých významů a řešení; získávat odvahu vystoupit ze svého komfortu, nebát se udělat chybu.
 • Plavba na ostrov života - třída Štěňátek - Děti se během putování po ostrově života budou seznamovat s tím, co to znamená respektovat druhého, jeho jedinečnost a odlišnost. Na ostrově žijí různí obyvatelé, kteří nám budou vyprávět své příběhy. Budeme poznávat jejich vlastnosti, vztahy, budeme rozvíjet sociální citlivost.
 • S moudrou velrybou plujeme do nitra svých srdcí - třída Berušek - S dětmi vyplujeme na pouť, ve které zavítáme na nová místa. Budou nás čekat nové výzvy, při kterých využijeme zvídavost, kreativitu, logické myšlení. Zjistíme, že díky týmové spolupráci doplujeme dál, ale že se také musíme někdy spolehnout sami na sebe, a i přes strach a chybování, si musíme věřit.

3)    Ostrov snů 

 • zaměřeno na vytváření představ o vysněné zemi, podpora kreativity a fantazie, podpora vyjadřování vlastních pocitů, nebát se jinakosti, odlišnosti.

 

Nadcházející akce

Mobilní planetárium
Datum: 03.11.2022
Ve čtvrtek 3. 11. k nám v 8:30 přijede mobilní planetárium. Těšíme se, že se zábavnou formou dozvíme spoustu zajímavostí o vesmíru a zhlédneme i nějakou pohádku.

Vánoční fotografování
Datum: 29.11.2022
V úterý 29. 11. přijede do školky firma Photodienst, která bude fotografovat děti na vánoční portréty. Odběr fotografií je dobrovolný a hradí si ho rodiče. Pokud nebudete mít o fotografování svého dítěte zájem, nahlaste, prosím, tuto skutečnost paní učitelce z vaší třídy. Je možné domluvit fotografování se sourozencem, který naši MŠ nenavštěvuje – pokud budete mít o sourozenecké fotografie zájem, taktéž se nahlaste paní učitelce z vaší třídy. Prosíme rodiče, aby děti, které se budou fotografovat, měly na sobě pěkné oblečení.

Bubnovačka
Datum: 18.11.2022
Dne 18. 11. se naše školka zúčastní akce Bubnovačka. Tato akce si klade za cíl symbolicky upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím. Mezi 10:00 - 11:00 společně zabubnujeme s dětmi, aby byl jejich hlas slyšet. Více na: https://www.detstvibeznasili.cz/kampane/bubnovacka

1. adventní zastavení
Datum: 25.11.2022
Se začátkem adventní doby nás tradičně čekají 4 adventní zastavení, pomocí kterých se naladíme na blížící se Vánoce. Čeká nás zpěv koled, povídání o tom, co to vlastně je adventní doba a také návštěva pohádkového dědečka, který děti seznámí s vánočními tradicemi.

Vánoční výtvarné dílny "Mámo, táto"
Datum: 30.11.2022
Srdečně Vás zveme na Vánoční výtvarné dílny, které se uskuteční ve středu 30. 11. od 15 hodin v tělocvičně. Těšíme se na příjemně strávený adventní čas u tvoření vánočních dekorací, přáníček a ozdob. Navštíví nás také několik řemeslníků – paní korálkářka, malířka a pan dráteník, u kterých si budeme moci vyzkoušet vánoční tvoření z různých materiálů. Prosíme rodiče, aby si s sebou na tvoření přinesly peníze na příspěvek za materiál použitý při tvoření.

Zobrazit vše


Emailing