Vzdělávací program

Školní vzdělávací program s názvem 5 klíčků k poznání vychází ze specifik, podmínek a výsledků evaluace naší mateřské školy. Obsahem školního vzdělávacího programu jsou integrované tematické bloky. Tyto bloky jsou rámcové, nastiňují tedy cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Integrované tematické bloky, jak již sám název napovídá, se dále rozpracovávají do konkrétních témat, která tvoří vzdělávací nabídku. Je poté na každé učitelce dané třídy, jakou metodou, organizační formou a pedagogickým stylem nabídku k edukaci dětí vytvoří.

Celý školní vzdělávací program je k nahlédnutí v MŠ.

Školní vzdělávací program se skládá z těchto částí:

 • Klíček ke zdraví

Klíček ke zdraví má za úkol seznamování se se smysly, poznávání lidského těla, s péčí o něj, s péčí o zdraví. Nejsou zde opomíjena ani témata související s bezpečností dítěte (například v dopravě).

 • Klíček k domovu

Klíček k domovu je blok, který se pojí s tematikou svátků a tradic během roku (Vánoce, Velikonoce, Den matek apod.). Řadíme sem také témata spojená s rodinou a s poznáváním okolí, ve kterém rodina žije (ulice, město, stát).

 • Klíček k druhému

Klíček k druhému na sebe váže témata, která se vztahují k budování pozitivních vztahů mezi dětmi, a to nejen na začátku, ale i v průběhu školního roku. Děti jsou v rámci tohoto bloku vedeny k nacházení silných a slabých stránek a k poznávání sebe sama, ke schopnosti sebereflexe (zvláště pak u předškoláků slouží jako příprava na zápis do ZŠ).

 • Klíček k záhadám světa

Klíček k záhadám světa skrývá témata související nejen s poznáváním naší planety Země a jejích kontinentů, ale i celého vesmíru. Další zařazená témata mohou být spojená s poznáváním vědy a techniky či různých odvětví lidské činnosti.

 • Klíček k přírodě

Klíček k přírodě otevírá témata, která jsou charakteristická svou návazností na přírodu. Blok se zabývá změnami v přírodě, které probíhají v jednotlivých ročních obdobích, zaměřuje se také na pozorování světa rostlin a zvířat a patří sem i péče o přírodu a životní prostředí ať už na školních záhoncích nebo při jiných enviromentálních aktivitách.

                                                                                               

Třídní vzdělávací program (TVP) tvoří učitelky každé třídy dle zaměření, věkové skladby dětí, materiálního vybavení a výsledků autoevaluace. TVP vychází z integrovaných bloků ŠVP, avšak každá třída si tvoří vlastní integrované tematické bloky TVP a k nim odpovídající témata či podtémata. Po ukončení každého integrovaného bloku provádějí učitelky vlastní hodnocení. Obsah TVP je plánován a tvořen v souladu s Gardnerovou typologií inteligencí. Rodiče jsou o obsahu vzdělávání informováni na nástěnkách tříd. Součástí plánování TVP je plánování a plnění cílů ve společném celoročním programu.

Pro letošní školní rok je společným programem STROJ ČASU ANEB CESTY DĚTÍ DO STALETÍ         

 

Klíčové kompetence: dítě má elementární poznatky o světě lidí a techniky, dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, dítě řeší problémy na základě dosavadních zkušeností, postupuje cestou pokusu a omylu, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní originální nápady) a využívá při tom fantazii a představivost, dítě si zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, dítě se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci, dítě ovládá dovednosti předcházející čtení,dítě dovede využít informativní prostředky, dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, dítě rozvíjí kreativitu a fantazii prostřednictvím výtvarného a pohybového projevu.

Témata:

 • Co je čas? Tisíce koleček v nás. Zastav krok… jsme ROK! (zaměřeno na vnímání času v souvislosti s přírodou, střídáním ročních období, časové posloupnosti, logického uspořádání dějů; mechanismy strojů, hodin - ozubená kola, bádání a zkoumání techniky a pokroků civilizace)
 • Cesty do staletí (jak se žilo: stavby, stroje, hračky, zdraví, komunikace, umění, soužití s přírodou, zvyklosti apod., uvědomění si vymožeností současnosti, chápání rozdílnosti života dnes a dříve, rozvoj kritického myšlení):
  • Človíčkova dobrodružství (pravěk)- třída Broučků
  • Výprava za Karlem IV. (středověk) - třída Koťátek
  • Putování k pyramidám a zase zpátky (starověký Egypt) - třída Štěňátek
  • Bylo nebylo v jedné dávné vesnici (život na venkově před staletími) - třída Berušek
 • A co bude dál? (zaměřeno na vytváření představ o budoucnosti, podpora kreativity a fantazie, environmentální povědomí)

 

 

Nadcházející akceEmailing